Άλλη μια παραίτηση δημοτικού συμβούλου στον δήμο Μαραθώνα

marathon

ΘΕΜΑ :

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

 

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος λαμβάνοντας υπόψη :

•Την υπ’αριθμόν 800/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαραθώνος που διενεργήθηκαν στις 18‐05‐2014,

•Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87),αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,

•Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ –3147 Β/27‐11‐2012)

•Την υπ’ αριθ πρωτ 28794/21‐11‐2018 αίτηση παραίτησης του κου Καλπακίδη Θεόδωρου του Βασιλείου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Μαραθώνος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αποδοχή της υπ αριθ πρωτ 28794/21‐11‐2018 αίτησης παραίτησης του κου Καλπακίδη Θεόδωρου του Βασιλείου από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Μαραθώνος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

     Ηλίας Ψηνάκης

kalpakidis

Οργανισμος λιμενος

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.