Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στον δήμο Μαραθώνα

fitness classes card

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ.75/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης,
  2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308 με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη του προσωπικού και κατανεμήθηκαν οι εγκεκριμένες θέσεις,
  3. Την απόφαση Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’),
  4. Το αριθμ.9262/2-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ και
  5. Τις διατάξεις 29 του Νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/τ.Α’/29-4-2013).

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία πρόσληψης και όχι πέραν τις 31/7/2018, με ειδικότητα Π.Φ.Α., για την κάλυψη προγραμμάτων άθλησης της ΚΕΔΜΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.353/ 2018 ανακοίνωση πρόσληψης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, Τ.Κ. 19005 Νέα Μάκρη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ.Κρυμάνδαλη Νικολάου (τηλ. επικοινωνίας: 22940-69800).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματά της και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΜΑ.
ΡΙΖΟΥ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΧΑΙΔΩ

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.