Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη στον Μαραθώνα

marathon

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 22-1-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 π..μ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων βάσει του Ν. 4497/2017 Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Ζαγάρης)

2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του του ΝΠΔΔ«Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Προέδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Π.Στάμου).

3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Προέδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Π. Στάμου)

4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος( 4-5-6 από ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ). (ειδικός αγορητής: Προέδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Π. Στάμου)

5. Έγκριση των Πρακτικών Παραλαβής της Ενδιάμεσης και της Τελικής Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του ΑΠΘ με θέμα "Έρευνα των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Γραμματικού" (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ.Νησιώτης )

6. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος - Ένταξη του Προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" σε οργανική μονάδα του Δήμου μας. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμ. Ρείσογλου )

7. Έγκριση υποβολής ή μη πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑµεΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, 3 ‘Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας’ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», µε τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (Κωδικός Πρόσκλησης 075 – Α/Α ΟΠΣ 2309)».(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Νησιώτης)

8. Ορισμός Μελών Επιτροπής εκποίησης ακίνητων του Π.Δ. 270/1981 ).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κοροβέσης)

9. Περί λήψης απόφασης για τον καθορισμό επιχορήγησης Νομικών Προσώπων έτους 2019. ).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κοροβέσης)

10. Περί αποδοχής ποσού 8.996,48€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών θέρμανσης των σχολικών μονάδων).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κοροβέσης)

11. Περί λήψης απόφασης για την ανανέωση σύμβασης τελών διοδίων των απορριμματοφόρων με την εταιρία Αττικές διαδρομές ΑΕ για το έτος 2019.. ).(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Κοροβέσης)

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

Οργανισμος λιμενος

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.