Διπλό δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη στον Μαραθώνα

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3.

του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε,σε ειδική συνεδρίαση,που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 21/3/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30μ.μ, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.Περί έγκρισης Ισολογισμού του Δήμου έτους 2016.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20-4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, τακτική συνεδρίαση,πουθα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις21-3-2019, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 18.00μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης ταεξής:

 

1.Έγκριση εισηγητικής έκθεσης προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΜΑ κ. Αναστασία Ρίζου )(224/2018 ΚΕΔΜΑ)

2.Έγκριση της 1ηςΥποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Τετράπολις» Δήμου Μαραθώνος.»(ειδικός αγορητής: Πρόεδρος ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ κ. Πέτρος Στάμου )

3.Περί αποδοχής ποσού 64.957,50€ ως απόδοση εσόδων ΚΑΠ από πιστώσεις ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 1η, 2η,3 μηνιαία κατανομή έτους 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης )

4.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών από 10-10-2018 μέχρι 31/12/2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

5.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών από 1-1-2019 έως 6-3-2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

6.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ύδρευσης από 1-10-2018 μέχρι 31/12/2018. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

7.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ύδρευσης από 1-1-2019 έως 6-3-2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γεώργιος Κοροβέσης)

8.Περί Λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

9.Περί Λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

10.Περί λήψης απόφασης για καταγγελία της μίσθωσης μεταξύ Δήμου Μαραθώνος και της εταιρείας«MONTANACONSTRUCTIONSERVICESIKE» για την εκμετάλλευση διαφημιστικών πινακίδων.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

11.Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων προκειμένου να τοποθετηθούν διαφημιστικά πλαίσια. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

12.Περί λήψης απόφασης για την ανανέωση συνδρομών του Δήμου για το έτος 2019 και εξειδίκευσης πίστωσης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. ΓεώργιοςΚοροβέσης)

13.Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων προμήθεια τροφίμων για την Ε’ Κατασκήνωση(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

14.Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του επικυρωμένου προϋπολογισμού 2019 κατόπιν της με αρ.12755/3651/7-3-2019 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

15.Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ ́ Τριμήνου 2018 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

16.Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης ενδιάμεσης έκθεσηςερευνητικού έργου " Έρευνα των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την Εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Γραμματικού” (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

17.Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης τελικής έκθεσης ερευνητικού έργου " Ερευνα των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την Εγκατάσταση του ΧΥΤΑ Γραμματικού . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

18.Περί προσδιορισμού θέσεων για τη χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος για το έτος2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Ζαγάρης)

19.Περί καθορισμού θέσεων υπαίθριου εμπορίου σε περίοδο εμποροπανηγύρεων για το έτος 2019 εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του ΔήμουΜαραθώνος.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ.ΙωάννηςΖαγάρης)

20.Περί προτεινόμενων θέσεων για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων (πλησίον καταστημάτων-περιπτέρων), εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2019(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Ζαγάρης)

21.Περί προσδιορισμού θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, για το έτος 2019(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης)

22.Περί τέλεσης αγώνα τρεξίματος αθλητών με σκύλο. (ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης)

23.Περί λήψης απόφασης για την ανέγερση ιερού ναού Αγίου Φλέγοντα στον οικισμό πολυτέκνων στη ΔΕ Μαραθώνα.(ειδικός αγορητής:Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Ζαγάρης)

24.Περί μετακίνησης περιπτέρου από την Λ. Μαραθώνος 114 στο Μαραθώνα.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

25.Περί μονοδρόμησης της Λ. Ποσειδώνος στην παραλία Μαραθώνα.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

26.Περί χωροθέτησης λαϊκής αγοράς Νέας Μάκρης. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

27.Περί έγκρισης του 1ουΣυγκριτικού Πίνακα (Συμπληρωματική Σύμβαση) της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

28.Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ στο ΥΠΕΝγια το υφιστάμενο Νεκροταφείο και τον χώρο επέκτασης του.(ειδικόςαγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

29.Περί έγκρισης της 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

30.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίαςτου Δήμου-Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Θανασιάς)

31.Επιχειρησιακός ΣχεδιασμόςΠολιτικής ΠροστασίαςΔήμου Μαραθώνα έτους2019(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Θανασιάς)

32.Περί έγκρισης υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Συλλόγου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώναβάσει του Ν. 4172/2013 άρθρο 110 παρ. 9 ΦΕΚ 167/23-7-2013.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Θανασιάς)

33.Περί έγκρισης υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Μαραθώνος και του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Ν. Βουτζά βάσει του Ν. 4172/2013 άρθρο 110 παρ 9 ΦΕΚ 167/23-7-2013.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Θανασιάς )

34.Περί παραχώρησης οχημάτων στον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάϊος Θανασιάς )

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.