Δημοτικό Συμβούλιο στον Μαραθώνα την Πέμπτη

marathon

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και των

άρθρων 3 και 4 και 7 παρ.3. του κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου (16853/20- 4-2011), σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, εντός των εγκαταστάσεων της Αφετηρίας Μαραθωνίου Δρόμου, στον Μαραθώνα, στις 18-4-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.45 μμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Ενημέρωση Δ.Σ. για το σχέδιο Νόμου "Περιβαλλοντική Διαχείριση των περιοχών με οικιστικές Πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος" . (ειδικός αγορητής: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Αιμίλιος Ρείσογλου)

2) Ενημέρωση και λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την υδροδότηση, το δίκτυο και τα αντλιοστάσια του οικισμού Δικαστών & Εισαγγελέων. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

3) Περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

4) Έγκριση Φακέλου και του τρόπου ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης της μελέτης "Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

5) Έγκριση Τεχνικού Δελτίου και υποβολής πρότασης για τη μελέτη "Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.)" στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Πρόσκληση VI. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

6) Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ”.(ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

7) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μαραθώνα, για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ».( ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

8) Εγκριση Μελέτης με τίτλο " Επισκευή και Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μαραθώνος. .( ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

9) Συναίνεση για την αποδοχή της αίτησης διόρθωσης σφαλμάτων με αρ. 3867/19- 11-18 των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου της κας Παπαβασιλείου Βασιλικής. .( ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Νησιώτης)

10) Λήψη απόφασης για την υπαγωγή των Μεταλλείων Σιδήρου Γραμματικού και σιδηροδρομικής γραμμής (γέφυρα Haton, σκάλα φόρτωσης στην θέση Λιμνιώνας) στις Διατάξεις Προστασίας του Ν. 3028/02 (άρθρο 6, παρ. 10) . (ειδικός αγορητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Αναστασία Ρίζου)

11) Περί ενημέρωσης για την Κατασκευή λιμένα σκαφών αναψυχής στη Νέα Μάκρη Αττικής .

12) Περί λήψης μέτρων για προστασία των σχολικών μονάδων, και των μαθητών και των καθηγητών από κρούσματα βίας. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος)

13) Περί ορθής επανάληψης της 30/2019 ΑΔΣ: «Απόφαση απολογιστικών στοιχείων των ετών 2011-2015 της Α΄ βάθμιας ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.» (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος)

14) Περί παραχώρησης αιγίδας στις Δράσεις προληπτικής ιατρικής/ οδοντιατρικής για τις πυρόπληκτες οικογένειες του Δήμου Μαραθώνος από το Χαμόγελο του Παιδιού». (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Αργύρης Λάσκος)

15) Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών από 6- 3-2019 Έως 31-3-2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

16) Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών ύδρευσης από από 6-3-2019 Έως 31-3-2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

17) Λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

18) Περί Λήψης απόφασης για την διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

19) Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαίου . (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

20) Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της β’ Αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

21) Λήψη απόφασης για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2019 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72.. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

22) Περί ορθής επανάληψης της με αριθμό 338/2018 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου "Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών έτους 2019, σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/8.8.2016). (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

23) Περί κήρυξης του αναδόχου STEFANI VOLDIAN με διακριτικό τίτλο <> ως εκπτώτου. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κοροβέσης)

24) Περί ορισμού Προέδρου, αναπληρωτή του και Γραμματέα του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης)

25) Απόφαση για την διατήρηση χρήσης καταστημάτων ακόμα και μετά την αλλαγή φορέα στις περιοχές αμιγούς κατοικίας όπου είχαν χορηγηθεί άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά το παρελθόν από την διοίκηση. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαγάρης)

26) Περί επικαιροποίησης μελών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας,Σ.Τ.Ο Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς)

27) Περί έγκρισης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς)

28) Περί έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς)

29) Περί έγκρισης Εγχειριδίου λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς)

30) Περί πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019. (ειδικός αγορητής: Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Θανασιάς)

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αιμίλιος Ρεΐσογλου

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.