ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στόχος βανδαλισμών και το ειδικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο κολύμβησης ΑΜΕΑ

ΔΕΝ ΟΡΡΩΔΟΥΝ ΠΡΟ ΟΥΔΕΝΟΣ; ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ.

Νέα φαινόμενα βανδαλισμών παρουσιάστηκαν και πάλι στην παραλία της Νέας Μάκρης με τη διαφορά όμως ότι, απʼ ό,τι φαίνεται, πλέον δεν γίνονται σεβαστά ούτε τα αυτονόητα δικαιώματα της ιδιαίτερα ευαίσθητης κατηγορίας συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα.
Μέχρι τώρα οι συνήθεις βανδαλισμοί κοινόχρηστων δημοτικών εγκαταστάσεων εστιάζονταν κυρίως σε καταστροφές οργάνων παιδικών χαρών και καθιστικών πάγκων που χρησιμοποιούν παιδιά και ηλικιωμένοι, δημοτικού φωτισμού και πινακίδων σήμανσης αναγκαίων για την ασφάλεια όλων μας.
Αυτή την φορά όμως οι γνωστοί άγνωστοι απέδειξαν ότι δεν ορρωδούν προ ουδενός αφού ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, προξενώντας καταστροφή και ουσιαστική αχρήστευση, ακόμα και στο ειδικό ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Μαραθώνος στην παραλία της Νέας Μάκρης για τη διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, ώστε να απολαμβάνουν το κολύμπι τους στην θάλασσα χωρίς να χρησιμοποιούν το αναπηρικό τους καροτσάκι.  
Κρίμα. Μίλησε κανείς για πολιτισμική κρίση;

 

http://site.marathon.gr/amaxidio-anapirwn.html

 

 

 

Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
 
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ́)
 
2.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ΦΕΚ3147/Β/2012
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
1.Προκηρύσσουμε, την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Μαραθώνος:
 
   1.Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
   2.Διεύθυνση ΚΕΠ
   3.Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
   4.Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
   5.Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   6.Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου &Συντήρησης Υποδομών
 
2.Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν υπάλληλοι με βαθμό Α’, Β ́ ή Γ ́, εφόσον σωρευτικά :
 
  i) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος και
  ii) ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ.
 
3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό

 

4.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

 
5.Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
 
6.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
 
7.Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 13η Σεπτεμβρίου 2013. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΟΥΙΖΟΣ
 
 

aliki cine

Οργανισμος λιμενος

vardakiFINAL225x317

The pear

jumbo225317c

Follow us

facebook button twitter button

Αν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σας ενοχλεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.